شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L02001026 علی جان محمدیعقوب خداداد امام جعفر 317.44 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت وردگ) وردگ M 4372.00 GEN
2 L02003297 بهمن علی محرم علی علی بخش امام حسین مجتبی 302.87 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت وردگ) وردگ M 4365.00 GEN
3 L02002213 صابر بخت جمال ابراهیم انصارالمومنين 296.79 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت وردگ) وردگ M 4364.00 GEN
4 L02001559 ذکریا سلمان علی رضا داد آبشیروم 275.61 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت وردگ) وردگ M 4371.00 GEN
5 L02003934 بختآور عبدالواحد عبدالعزیز کوتل ملايعقوب 255.88 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت وردگ) وردگ F 4373.00 GEN
6 L02002116 محبوب الرحمن سیدالرحیم صاحب الدین عثمانيه تنګي 251.89 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت وردگ) وردگ M 4362.00 GEN
7 L02001854 علی نوید عوض قمبر تیزک 208.97 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت وردگ) وردگ M 4363.00 GEN
8 L02002226 محمدعمران محمدعمر گل حسن انصارالمومنين 153.96 پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت وردگ) وردگ M 4369.00 GEN
9 L02001293 هدایت الله محمدعارف فضل الدین سيد آباد 152.33 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت وردگ) وردگ M 4366.00 GEN
10 L02002187 محمداکرم محمدنسیم محمدصادق لیسه عربان 298.25 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
11 L02002574 صابر حسن جان عبدالجلیل کفتان تاج محمدخان 293.85 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
12 L02001390 وحیدالله محمدالله نصرالله داکترعبدالوکيل 288.18 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
13 L02001841 عبیدالله حمیدالله غلام حبیب حضرت عمرفاروق(رض) 283.93 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
14 L02002695 محبت الله میرزامحمد اکبرخان مرحوم جمال الدین وردک 278.67 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
15 L02000025 نقیب احمد گل احمد دادمحمد امام ابوحنيفه گوربت 264.92 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
16 L02000475 محمدزاهد جلات خان عبدالخالق رباط خداينظرخان 264.92 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
17 L02002389 عبدالحی سخیداد امیرجان نورالمشایخ 263.45 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
18 L02000170 حسیب الله خان آقا شکر امام ابوحنیفه تنگي 249.69 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
19 L02003333 احمدالله محمدقسیم سنک کریم شهید 248.58 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (د تشبثاتواداره او منجمنټ (BBA) ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4374.00 GEN
20 L02000027 محمداسماعیل میرام شاه ظفرخان امام ابوحنيفه گوربت 235.44 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (د تشبثاتواداره او منجمنټ (BBA) ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4374.00 GEN
21 L02003327 گل عالم محمدعالم جان غلام درویش کریم شهید 226.89 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي سیستمونه ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4389.00 GEN
22 L02000135 محمدعمران ثناگل نظرگل امام ابوحنیفه تنگي 222.61 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
23 L02000646 مطیع الله عبدالمجیب شین گل حاجي خدايدادخان 222.14 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4387.00 GEN
24 L02003015 اجمل اسدالله عبدالحبیب اول بابا 215.72 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4385.00 GEN
25 L02000023 قایم جان ولوجان رسول جان امام ابوحنيفه گوربت 214.56 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4386.00 GEN
26 L02001282 صبغت الله رحمت الله محمدابراهیم سيد آباد 211.39 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4391.00 GEN
27 L02003682 شریف الله علم گل الف خان شهيد احمدضيا 211.12 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي سیستمونه ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4389.00 GEN
28 L02003309 حکمت الله محمدسالم شریندل غازی مومن خان 209.06 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
29 L02001414 حسن الله محمدشرین محمدکلیم غازي عبدالکبيرخان 208.87 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4385.00 GEN
30 L02002489 خالد خیرالله محمدیار لوړه 208.00 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي سیستمونه ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4389.00 GEN
31 L02001836 محب الله حیات خان محمودخان حضرت عمرفاروق(رض) 207.10 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي سیستمونه ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4389.00 GEN
32 L02000998 نعمت الله محمدنبی عبدالواحد غازی گل احمدخان 206.84 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4391.00 GEN
33 L02003464 عبدالجمیل عبدالجلیل عبدالمجید لیسه عربان 206.14 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (مالي او بانکي چارې ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4375.00 GEN
34 L02000528 فیض الله محمدنبی حاجی عبدالسلام رباط خداينظرخان 204.30 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4391.00 GEN
35 L02002397 محمدالیاس محمداسماعیل جان بختوجان نورالمشایخ 200.87 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4387.00 GEN
36 L02000613 محمدخالد عبدالکریم عبدالمنان حاجي خدايدادخان 199.20 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (ملي اقتصاد ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4376.00 GEN
37 L02002790 احمدالله حبیب جان محمدسالم شيخ آباد 198.14 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4387.00 GEN
38 L02003473 شفیع الله میرحسن علیم گل انخي 195.95 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي سیستمونه ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4389.00 GEN
39 L02001016 هدایت الله بهرام گل خان زاده غازی گل احمدخان 195.52 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4387.00 GEN
40 L02002810 نصیب الله فضل الرحمن محمدهاشم -شهید عزت الله 194.33 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (د تشبثاتواداره او منجمنټ (BBA) ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4374.00 GEN
41 L02001266 رحیم الله شفیق الله محمددرود خالد بن وليد 193.91 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي سیستمونه ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4389.00 GEN
42 L02000132 رحمت الله میرویس شیرجان امام ابوحنیفه تنگي 192.02 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (د تشبثاتواداره او منجمنټ (BBA) ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4374.00 GEN
43 L02001358 رازمحمد علی محمد طورگل بیکسمند 190.09 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4386.00 GEN
44 L02001468 عبدالصمد غلام حضرت عزیزالله شهید بسم الله خان 189.54 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (مالي او بانکي چارې ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4375.00 GEN
45 L02001054 محمدرفیع جمعه گل وزیرگل سيد آباد 187.71 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4386.00 GEN
46 L02002295 عبدالهادی محمدلطیف محمدایوب کریم شهید 181.29 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4387.00 GEN
47 L02003796 عبدالله شرین جان ابرشمین امام ابوحنيفه گوربت 180.52 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4386.00 GEN
48 L02001259 عبیدالله سیدالرحمن اخترمحمد سيد آباد 179.13 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4387.00 GEN
49 L02002167 یونس ثمین گل محمدکلیم لیسه عربان 178.92 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
50 L02000136 عبدالرحمن سیدالرحمن محمدرفیق غازی محمدجان خان 178.22 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي سیستمونه ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4389.00 GEN
51 L02001256 عزیزالرحمن عبدالمنان عبدالروف سيد آباد 177.24 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4386.00 GEN
52 L02000166 هدایت الله صدرالدین صاحب الدین امام ابوحنیفه تنگي 177.14 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4386.00 GEN
53 L02002177 حکمت الله محمدسمع حاجی گل میر عثمانيه تنګي 176.86 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4391.00 GEN
54 L02000289 روح الله عبدالمالک شیریندل شهيدمولوي غلام حضرت 173.23 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4385.00 GEN
55 L02000173 سباگل روح الله ثمرگل امام ابوحنیفه تنگي 172.11 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4386.00 GEN
56 L02003018 صفی الله محمدالرحیم علی جان اول بابا 169.66 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي سیستمونه ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4389.00 GEN
57 L02001185 علی دوست محمداسلم نوروز پای هلمند 166.83 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4387.00 GEN
58 L02001663 صبغت الله محمداسماعیل عبدالرحیم الجهاد لنگر 162.84 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4386.00 GEN
59 L02001950 جاهدالله محمدیاسین محمدانور حامد کرزي 160.34 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4391.00 GEN
60 L02003704 حفاظت الله عبدالجلیل ملا سربلند شهيدغلام درويش 158.91 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4385.00 GEN
61 L02002951 احسان الله روح الله عزیزمحمد -تخنیکی سیدآباد 158.37 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4391.00 GEN
62 L02003335 احمدبلال غلام حبیب غلام دستگیر کریم شهید 156.69 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کمپیوټر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4391.00 GEN
63 L02002495 توریالی سید حسین ببرک باغک 154.59 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (کرنه) پوهنځۍ د (کرنیز اقتصاد او پراختیا ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4377.00 GEN