«پیشنهاد تعدیل قانون اساسی به عنوان مشوق برای طالبان، اشتباه بزرگ بود»

طالبان و دولت چشم‌انداز متضادی از پایان جنگ دارند. انتظار اصلی طالبان کسب قدرت از طریق غلبه‌ی سیاسی و نظامی است، در حالیکه هدف دولت افغانستان ادغام طالبان در روند سیاسی‌ای است که طالبان آن را نامشروع می‌خوانند.