102 هزار و 12 رأی خارج از زمان در کدام ولایات و در کدام تاریخ استعمال شده است؟

براساس گزارش درملوگ، 23 هزار و 197 رأی یک روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و 8 هزار و 762 رأی یک روز پس از انتخابات استعمال شده است. همچنان 203 رأی دو روز قبل از انتخابات و 297 رأی دو روز بعد از انتخابات استعمال شده است.