137 هزار معلومات بیومتریکی «قرنطین‌شده» چگونه وارد سیستم شده است؟

مکتوب‌های شرکت آلمانی درملوگ به کمیسیون مستقل انتخابات که در اطلاعات روز به آن دست یافته نشان می‌دهد که این شرکت در چهارم نوامبر یا 13 عقرب در مکتوبی در مورد تفاوت آرای پروسس‌شده و معلومات بیومتریک رای‌دهندگان توضیح داده و میزان آرا و نوعیت آن را مشخص کرده است.