روند صلح مشروعیت خود را باید از قربانیان جنگ بگیرد

چند کودکِ یتیم که طالبان روی دست خانواده‌ها گذاشته و یا مادری که فرزندانش را از دست داده، زنی که شوهر و نان‌آور خانواده‌اش دیگر کنارش نیست و به تنهایی باید بار خانواده را به دوش بکشد، در مذاکرات با گروه طالبان شامل باشند. شمولیت خانواده‌های قربانیان این فرصت را فراهم می‌کند تا آن‌‌ها به‌گونه‌ی مستقیم درد و رنج‌شان را با طالبان در میان بگذارند.