ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که پروژه زراعت...
بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که برنامه حمایت...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G-78/1400/Rebid ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط...
شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/ G116/1400/Rebid ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان...
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/295/1400 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/294/1400 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/293-1/1400–MAIL/PD/NCB/W/293-2 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G/208/1400: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط...
شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/G-296/1400 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد...