اطلاعیه تصمیم براعطای قرارداد

بدینوسیله بتأسی از فقره (۲) ماده (۴۳) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار لات(اول، دوم و سوم) ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ دارای کود نمبر NWARA/PD/G004,5,6 -1400/NCB را با شرکت خدمات لوژستیکی نگین بهار دارنده جواز نمبر(D-57689) واقع (چهار راهی انصاری شهر نو ، مرکز کابل) لات اول به قیمت حداقل مبلغ(۳۴۲,۰۷۵) و حد اکثر مبلغ (۳,۶۹۸,۴۷۵) افغانی، لات دوم به قیمت حداقل مبلغ(۴۱۳,۲۸۵) و حد اکثر مبلغ (۱,۲۵۷,۶۹۶) افغانی، لات سوم به قیمت حداقل مبلغ(۸۳۸,۳۱۳) و حد اکثر مبلغ (۲,۸۵۳,۸۸۰) افغانی، اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن بریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده (۵۰) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.