اعلان تدارکات

پروژه خریداری دوقلم تیل پطرول و دیزل دارای شماره داوطلبی ESRA/G/2-1400/NCB

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری دوقلم تیل پطرول و دیزل اشتراک نموده نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد های مربوطه را از مدیریت عمومی تدارکات، ویب سایت اداره تنظیم خدمات انرژی و ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی(https://ageops.net/da/procurement-procedure/announcement/bidding) بدست آورده. افرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت(۲۱) یوم تقویمی به مدیریت عمومی تدارکات، منزل چهارم تعمیر نمبر(۶) اداره تنظیم خدمات انرژی واقع سرک دارالامان، مقابل سناتوریم ارائه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول نمی باشد.

تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی به مبلغ(۱۱۲۰۰۰)یکصدو دوازده هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه به وقت و زمان تعیین شده مندرج شرطنامه مربوطه برگزار میگردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.