اطلاعیه برنده گی

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی درنظرداردقرارداد۴۳ قلم قرطاسیه مطبوع را به( شرکت طباعتی صدف ،نمبرجوازD-39273 ،آدرس منزل ۳ آریا مارکیت مرکز کابل )را به قیمت مجموعی مبلغ (۲۶۵۷۶۸۱.۸) دوملیون شش صد پنجاه هفت هزارشش صد هشتاد یک اشاریه هشت افغانی  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که  هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل ان به ریاست شفاخانه رابعه بلخی واقع ناحیه دوم، فروشگاه ،مقابل هوتل کابل سرینا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.