اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،که اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، اعمارشبکه آبیاری قناعت چاه سرخ قریه دهنه غار ولسوالی کروخ ولایت هرات)  را با )شرکت محترم ساختمانی فراساز (دارای جواز نمبر (۳۸۳۱۰) آدرس- سرک فرقه ، مرکز ولایت هرات افغانستان به قیمت مجموعی (۵,۴۵۰,۰۰۰.۰۰)  پنج میلیون چهار صدو پنجاه هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.