دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/11042021/NCB

برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری خوراکه حیوانی برای ولایت های هرات، بلخ، ننگرهار، پروان، بغلان، کابل و لوگر را مطابق به مشخصات ارایه شده در شرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش‌دیسک (حافظه) به طور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 و یا از وب‌سایت اداره تدارکات ملی (WWW.NPA.GOV.AF) و همچنان معلومات متذکره را می توانند از وب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (WWW.MAIL.GOV.AF) و وب‌سایت اکبر (WWW.ACBAR.ORG) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۱۳/۶/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفرگشایی پروژه متذکره بتاریخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2 واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ (۳۵۰.۰۰۰.۰۰) سه‌صد و پنجاه‌هزار افغانی می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.