طالبان در ارزگان از مردم امتحان نماز می‌گیرند

طالبان در ارزگان از نمازگزاران امتحان می‌گیرند

اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ارزگان به ملاامامان مساجد هدایت داده است تا از نمازگزاران امتحان گرفته و اشتباهات‌شان را اصلاح کنند. این اداره گفته است که اگر کسی برای یادگیری روش درست نمازخواندن تلاش نکند، مجازات خواهد شد.

مولوی محمدیعقوب شرافت، یک عالم دین در اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ارزگان به روزنامه اطلاعات روز گفته است که این اداره پیش از هر کاری دیگر، به موضوع آموزش نمازِ درست به مردم اهمیت می‌دهد.

شرافت همچنین گفته است که اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر وقت به وقت از نمازگزاران خواهد پرسید که نماز را تا چه اندازه درست یاد گرفته‌اند. به‌گفته‌ی او، کسانی که اگر مشخص شود برای یاد گرفتن روش درست نمازخواندن تلاش نمی‌کنند، مجازات خواهند شد.

این عالم دین به روزنامه اطلاعات روز همچنین گفته است که برنامه‌ی بعدی اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر این است که نمازگزاران پس از یادگیری روش درست نمازخواندن، نماز را در جماعت ادا کنند. او افزود که تمامی نمازگزاران مرد نیز وظیفه دارند تا روش درست نمازخواندن را به زنان و دختران‌شان بیاموزانند.

یک منبع دیگر در ارزگان به روزنامه اطلاعات روز گفته است که طالبان از دو ماه به این طرف این تلاش را آغاز کرده و هدف از آن اصلاح روش نمازخواندن است.

در همین حال، برخی از باشندگان ارزگان این اقدام طالبان را نادرست خوانده، می‌گویند که بسیاری از مردم با این کار طالبان احساس خجالت می‌کنند.

عبدالقوی، یکی از باشندگان ارزگان به روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان باید به جای تکرارکردن نماز با نمازگزاران، به آن‌ها سفارش کنند که هر کس به‌گونه‌ی فردی نماز را با خود تکرار و روش درست آن را یاد بگیرد.