اُفت «پرنده بازار» در شهر قندوز؛ بهای پرنده‌های خوش‌آواز ۸۰ درصد کاهش یافته است

فروشندگان پرنده‌های زینتی در قندوز از کاهش در فروشات‌شان سخن می‌گویند.

اینجا بازار پرنده‌های زینتی و خوش صدا در شهر قندوز است که به نام «پرنده بازار» نیز مشهور است.