نیمی از مراکز صحی فاریاب ساختمان معیاری ندارند

مسئولان صحی در فاریاب می‌گویند که نیمی از مراکز صحی این ولایت ساختمان معیاری ندارند و این موضوع روند ارائه خدمات صحی را متأثر کرده است.

عجب‌گل حمیدی، رئیس صحت عامه‌ طالبان در فاریاب می‌گوید که از ۶۷ مرکز صحی در این ولایت حدود ۳۴ مرکز ساختمان ندارد و خدمات صحی در خانه‌های کرایی انجام می‌شود.

به گفته‌ی آقای حمیدی، خانه‌های کرایی اکثرا گِلی اند و مطابق استانداردهای صحی نیستند.

رئیس صحت عامه‌ طالبان در فاریاب کمبود آب صحی در اکثر مراکز صحی این ولایت را نیز تأیید می‌کند و این موضوع را یک چالش بزرگ می‌خواند.

او می‌گوید که در ۲۰ سال گذشته انجوها پول‌های هنگفتی را حیف‌ومیل کرده‌اند؛ اما در بازسازی مراکز صحی و عرضه خدمات به مردم هیچ‌ کاری نکرده‌اند.

حمیدی از نهادهای کمک‌کننده می‌خواهد که برای بازسازی ساختمان‌های مراکز صحی همکاری کنند.

برخی از مراکز صحی در جنگ‌های سال گذشته تخریب شده‌اند.

در همین حال، مسئولان دفتر MMRCA یا پروژه صحتمندی در فاریاب می‌گویند، ۲۶ مرکز صحی را که در جنگ‌ تخریب شده بودند، بازسازی کرده‌اند.

گفتنی است که نظام صحی افغانستان پس از قطع کمک‌ها در پی روی‌کارآمدن طالبان با فروپاشی مواجه شده است.

صدها مرکز صحی در ولسوالی‌های کشور در این یک سال تعطیل شده‌اند.

شماری از باشندگان فاریاب نیز از وضعیت خدمات صحی در مراکز درمانی ولسوالی‌ها شاکی هستند. به گفته‌ی آنان در این مراکز، دارو، امکانات و پرسنل صحی کافی وجود ندارد.