نگرانی یوناما از حذف فصل مربوط به جرم‌انگاری خشونت علیه زنان از قانون جدید جزا

اطلاعات روز: هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از نافذ شدن قانون جدید جزای افغانستان استقبال کرده اما حذف فصل مربوط به جزا در برابر خشونت علیه زنان را در مورد مصونیت قانونی زنان نگران‌کننده خوانده است.
یوناما امروز (پنج‌شنبه، سوم حوت) با نشر خبرنامه‌یی گفته «تطبیق قانون جزا انکشافات مهم و مثبت و تحولات واقعی در جامعه را درپی خواهد داشت. اما حذف فصل مربوط به جزا در برابر خشونت علیه زنان از این قانون، باعث نگرانی‌هایی در مورد مصونیت قانونی زنان گردیده است.»
یوناما آوردن اصلاحات تخنیکی در قانون برای حصول اطمینان از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را ضروری پنداشته و یادآوری کرده که قانون فعلی منع خشونت علیه زنان به جای خود باقی می‌ماند و به ارائه مصونیت قانونی برای زنان ادامه می‌دهد.
در خبرنامه تأکید شده که یوناما متعهد است تا زمینه‌ی گفتمان را در رابطه به راه‌های تقویت جرم‌انگاری خشونت علیه زنان فراهم سازد.
از سوی دیگر این نهاد گفته که به گفت‌وگو با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ادامه می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که تطبیق قانون جدید جزا منتج به خلای معافیتی جنایت‌کاران نشود.
یوناما انفاذ قانون جدید جزای افغانستان را نقطه‌ی عطف در عرصه اصلاحات عدلی و قضایی و بخش حیاتی تلاش‌ها برای تحکیم حاکمیت قانون در این کشور خوانده است.
این نهاد گفته با قانون جدید جزا، افغانستان برای اولین‌بار دارای قانون جزای جامع می‌گردد که در مطابقت با معاهدات بین‌المللی در عدالت جرمی و بهترین شیوه‌های مدرن جرم‌شناسی قرار دارد.
در عین حال در خبرنامه تأکید شده که «یوناما به گفت‌وگوها با دست اندرکاران مربوط ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل گردد که تطبیق قانون جدید جزا منتج به خلای معافیتی جنایتکاران نگردیده و مشخصاً یک چهارچوب نیرومند حقوقی برای حفاظت زنان از خشونت در کشور موجود باشد.»
قانون جدید جزای افغانستان (کد جزا) ۹۱۶ ماده دارد و در دو بخش؛ جزای عمومی و جزای خصوصی ترتیب و در دو کتاب در ۷۹۲ صفحه و در یک مجلد چاپ شده است. کد جزا در شماره ۱۲۶۰ جریده‌ی رسمی، مؤرخ ۲۵ ثور ۱۳۹۶ به چاپ رسید که در آن موضوعات جدیدی راجع به جرایم انتخاباتی، جرایم سایبری، جرایم فساد اداری، جرایم محیط‌‌زیستی و موضوعات دیگر درج شده است.