اعطای رتبه‌ی مارشالی به دوستم؛ امتیاز سیاسی یا حق مردمی؟