تنها کارگاه کاشی سنتی در افغانستان؛ هنر امپراتوری غوری‌ها و تیموری‌ها در حال فراموشی است