معرفی فرمانده برای 100 ولسوالی

معرفی فرمانده‌هان پولیس ۱۰۰ ولسوالی: اقدام قانونی یا برخورد سلیقوی؟

معرفی شدن قوماندان‌های امنیه صد ولسوالی کشور از سوی ارگ ریاست جمهوری با واکنش جدی برخی از اعضای مجلس نمایندگان مواجه شده‌است. دو روز پیش ارگ ریاست‌جمهوری طی یک مراسم رسمی برای صد ولسوالی کشور از میان بردملان و ساتمنان قوماندان امنیه معرفی کردند.

ارگ ریاست‌جمهوری هدف از این اقدام را خلق انگیزه و تعهد برای تغییر مثبت وضعیت امنیتی در این ولسوالی‌ها عنوان کرده‌است.