تخطی‌های میلیاردی در بودجه‌ی ملی ۱۳۹۸

تخطی‌های میلیاردی در بودجه‌ی ملی ۱۳۹۸

بررسی اطلاعات روز از سند قطعیه سال مالی ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که وزارت مالیه بودجه‌ی صدها پروژه‌‌ی انکشافی را به گونه‌ی غیر قانونی تنقیص و تعدیل کرده است. ارزش مجموعی این پروژه‌ها به میلیاردها افغانی می‌رسد. این کار وزارت مالیه سبب شده که ده‌ها پروژه در ادارات مختلف از تطبیق باز بماند.

گزارش اداره عالی تفیش از بررسی سند قطعیه یا صورت حساب مالی دولت، نشان میدهد که در سال مالی ۱۳۹۸ از میان ۶۷۶ پروژه‌ی انکشافی، بودجه‌ی ۲۴۹ پروژه بیشتر از حد قانونی یعنی بیشتر از ۵درصد تنقیص شده است. بودجه‌ی ۸۵ پروژه دیگر برخلاف قانون، صددرصد و از ۷۶ پروژه دیگر از ۵۰ تا ۹۹ درصد تنقیص شده است.