سخنرانی حاشیه‌دار غنی در مراسم معرفی کابینه

سخنرانی حاشیه‌دار غنی در مراسم معرفی کابینه

پس از نزدیک به هشت ماه انتظار از سوی مردم و مجلس نمایندگان، سرانجام، امروز رییس‌جمهور اشر غنی نامزدوزیران کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد.
با آنکه آقای غنی در مراسم تحلیف‌اش وعده سپرده بود که به‌زودی نامزدوزیران کابینه‌ی جدیدش را به پارلمان معرفی خواهد کرد، اما این وعده‌ی نزدیک، هشت‌ماه به درازا کشید.

در این مدت مجلس نمایندگان بارها از ارگ ریاست‌جمهوری خواسته بود که نامزدوزیران را برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.