گونه‌ی نادر سوسمار درحال انقراض در دایکندی به طبیعت رها شد

گونه‌ی نادر سوسمار در حال انقراض که دوازده روز پیش توسط احالی منطقه‌ای در دایکندی گرفته شده بود، به طبیعت بازگردانده شد.
این سوسمار بیشتر از ۸۵ سانتی متر طول دارد و عرض آن بیش از ۳۰ سانتی متر است.
ریاست محیط زیست ولایت دایکندی به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید این نوع کم‌یاب درحال انقراض، دیروز به طبیعت بازگردانده شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.