شعله‌ورشدن جنگ؛ هزاران خانواده به هرات آواره شده‌اند

بیجاشدگان داخلی از ولایت‌های غربی به‌دلیل شدت‌گرفتن جنگ به هرات آواره شده‌اند.
آمار ریاست مهاجرین و عودت‌کنندگان هرات نشان می‌دهد که طی یک ماه اخیر بیش از دو هزار خانواده بیجاشده به هرات آمده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.