موضوع : اعلان داوطلبی سیستم حاضری الکترونیکی

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1400/NCB/OPT/G.016).

وزارت امور سرحدات و قبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پرسه تهیه و تدارک  سیستم حاضری الکترونیکی این وزارت  بابت سال مالی ۱۴۰۰ اشتراك نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته و آفرهاي سر بسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون و طرزالعمل تداركات عامه افغانستان از تاريخ نشر اعلان الي (۲۴) روز ارائيه نمايد..

جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ روز شنبه ساعت ۹ بجه قبل از ظهر دایر میگردد.

توزیع شرطنامه و تسليمي آفرها الي ساعت (۰۹:۳۰) بجه قبل از ظهر تاریخ ۶/۰۶/۱۴۰۰ (۲۶) یوم بعد از نشر اعلان كه آخرين معياد ضرب الاجل  تسليمي آفرها مي باشد صورت ميگيرد آفرهاي دير رسيده و انترنتي پذيرفته نمي شود.

تضمين آفر مبلغ ۸۷,۶۸۴ هشتاد هفت هزارو ششصد و هشتاد چهار افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند.

داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند .  

آدرس : ناحیه ۹، رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه، کابل افغانستان و از ویبسایت اداره تدارکات ملی.

نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و باز گشایی خواهند شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.