اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد ترمیم تعمیر معینیت زراعت و مالداری و ریاست عمومی ترویج زراعتی ولایت کابل دارای کود نمیر MAIL/PD/NCB/W/288/1400 را به شرکت انجنیری تخنیکی خدمات دارنده جواز نمبر(۴۱۹۷۱) واقع شهر جلال آباد، مرکز ننگرهار، جلال آباد، ننگرهار به قیمت مجموعی۶,۵۴۵,۸۱۰.۵۰ ( شش میلیون و پنجصد و چهل و پنج هزار و هشتصد و ده اعشاریه پنجاه افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.