موضوع: اعلان تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک پرزه جات وترمیمات برای وسایط سال مالی ۱۴۰۰

مضمون برنده گی ذیل را به تاریخ   13  /     5    /1400  از طریق سایت وزارت  نشر و اعلان نماید.

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه وتدارک پرزه جات وترمیمات برای وسایط سال مالی ۱۴۰۰  ر ا به  مبلغ شش صدو هفده هزارو چهار صدو هفت اعشاریه شش (۶۱۷,۴۰۷.۰۶) افغانی  شرکت کمال ظفر گروپ واقع جاده شهید مزاری گولای مهتاب قلعه , ومبلغ شش صدوچهلوسه هزارو شصت (۶۴۳,۰۶۰ ) افغانی را به شرکت تجارتی نور بلال عیسی زاده واقع در قوای مرکز کابل افغانستان اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه  داشته باشند , می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات واقع منزل چهاردهم تعمیر -۱۸- منزله  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ,قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.