اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه (تدارک۳۲ قلم وسایل سروی، نقشه ووسایل دفتر مورد ضرورت ریاست خاکشناسی) با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G-1500/1400  را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی کابل تودی دارای جواز نمبر (۳۷۳۸۴) به قیمت مجموعی مبلغ( ۹۳۲,۰۷۰) نو صد سی دو هزار و هفتاد  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.