کار ساخت یک کانال آب در ولسوالی فیض‌آباد جوزجان آغاز شد

پروژه ساخت یک کانال آب به هزینه‌ی ۱۰۰ هزار دالر امریکایی در ولسوالی فیض‌‌آباد ولایت جوزجان آغاز شد.

با ساخت این کانال ۴۷ هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد.

هزینه ساخت این پروژه از سوی کمیته‌ سویدن با کمک‌مالی برنامه‌ انکشاف سازمان ‌ملل متحد پرداخت می‌شود.

این پروژه در کنار فراهم‌سازی آب برای زمین‌های زراعتی ساکنان ولسوالی فیض‌آباد، فرصت‌ اشتغال را نیز برای شماری از آنان فراهم کرده است.

به گفته‌ی مسئول کمیته‌ سویدن، در جریان یک روز کاری برای هر فرد چهار‌صد افغانی پرداخت می‌شود.