Collecting beggars

‏رهبر طالبان دستور «جمع‌آوری» گداها از شهر کابل را صادر کرد

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان معاونت اقتصادی نخست‌وزیر این گروه را موظف کرده است تا در هماهنگی با سایر نهادها، «جمع‌آوری» گداها از شهر کابل را آغاز کند.

خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان نشرات دارد، نوشته است گداهایی که بلدیت به حرفه‌ای داشته باشند، پس از بایومتریک زمینه کار برای‌شان فراهم خواهد شد و از سرپرستان آنان تعهد گرفته می‌شود که دیگر گدایی نکنند.