طالبان در کابل نُه داروخانه‌ای دیگر را بستند
عکس: اداره غذا و دارو

طالبان در کابل نُه داروخانه‌ی دیگر را بستند

اداره غذا و داروی حکومت طالبان می‌گوید که تیم‌های نظارتی این اداره از ۲۳ داروخانه در نواحی پنجم، ششم و هجدهم شهر کابل نظارت و نُه داروخانه را بسته کرده‌اند.

این اداره گفته است که پنج داروخانه‌ای که به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند و چهار داروخانه‌ای دیگر که فارمسست نداشتند، بسته شده‌اند. پیش از این هم ده‌ها داروخانه در پایتخت بسته شده‌اند.

اداره غذا و داروی حکومت طالبان گفته است که هشت قلم داروی غیرقانونی و ۲۳ قلم داروی تاریخ‌گذشته نیز توسط تیم‌های نظارتی از داروخانه‌های غیرقانونی جمع‌آوری شده است.

این اداره پیش از این هم بیش از ۹۰ داروخانه را بسته کرده‌اند.

اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان تأکید کرده است که تحت هیچ شرایطی به داروخانه‌های غیرقانونی اجازه فعالیت نمی‌دهد.