کارزاری «همدلی و مهربانی»؛ جوانان تخار برای نیازمندان لباس جمع‌آوری می‌کنند

شماری از جوانان در شهر تالقان، مرکز تخار کارزاری را به هدف جمع‌آوری لباس برای نیازمندان راه‌اندازی کرده‌اند.

آنان در این کارزار که تحت‌ عنوان «همدلی و مهربانی» امروز (چهارشنبه، ۲۵ عقرب) آغاز شده، از ساکنان تخار می‌خواهند که لباس‌های کهنه‌ی‌شان را به نیازمندان بدهند.

برگزار‌کنندگان این کارزار از شهروندان و نهادهای بشردوستانه خواسته‌اند که در این زمینه با آنان همکاری ‌کنند. قرار است این کارزار در نقاط مختلف شهر تالقان گسترش یابد.

احمدنذیر زمانی، یکی از برگزاركنندگان این کارزار به روزنامه اطلاعات روز گفت که آنان لبا‌س‌های کهنه‌ی غیر‌قابل استفاده را جمع‌آوری کرده، سپس ترمیم‌ و به نیازمندان توزیع می‌کنند.

شماری از باشندگان شهر تالقان با استقبال از این برنامه می‌گویند که هرکسی مطابق توانایی‌ خود به فقیران کمک کند.

همزمان با فرا‌رسیدن فصل سرما، خانواده‌های فقیر در تالقان و بی‌جاشدگان ولسوالی خواجه‌بهاءالدین با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

آنان برعلاوه‌ی پوشاک، نیازمند مواد سوختی و غذایی نیز هستند.

بیکاری و فقر در افغانستان پس از روی‌ کارآمدن طالبان و قطع کمک‌های خارجی فراگیر شده است.

دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل (اوچا) می‌گوید که ۷۹ درصد خانواده‌ها در افغانستان به امکانات کافی گرمایشی دسترسی ندارند.