رکود صنعت حلبی‌سازی در بلخ

صنعت حلبی‌سازی شهر مزار شریف، برخلاف گذشته، با فرا رسیدن فصل سرما از جنب‌و‌جوش آن خبری نیست.

حلبی‌سازی، صنعت کهن که از آهن‌، آب‌دان، چاینک و سایر وسایل مورد نیاز به‌ویژه بخاری‌های وطنی را می‌سازد. اما با کاهش تقاضای مردم برای خرید بخاری دست‌ساز، این صنعت‌ در این روزها رنگ باخته است.

در کنار فقر و ناداری، بهای بلند آهن‌ و کاهش میزان تقاضا، بازار این صنعت را متأثر کرده است.