21 پروژه انکشافی در ولایت بلخ به بهره‌برداری سپرده شد

اطلاعات روز: اداره‌ی هم‌بستگی ملی وزارت اهیا و انکشاف دهات خبر داده که 21 پروژه انکشافی در ولایت بلخ به بهره‌برداری سپرده شد.

ریاست رسانه‌های برنامه‌ی هم‌بستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات با نشر خبرنامه‌ای گفته که این پروژه‌ها با هزینه‌ی بیش از 44 میلیون افغانی در ولسوالی‌ کلدار آن ولایت مورد استفاده قرار گرفت.

در خبرنامه‌ای این اداره آمده: «به روز یک شبنه، 21 پروژه‌ی برنامه‌ی همبستگی ملی وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی کلدار ولایت بلخ تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت».

این اداره افزوده که این پروژه‌ها شامل تمدید شبکه‌ی برق شهری به طول 74 کیلو متر با نصب 6 پایه ترانسفارمر برق  و نصب 1479 پایه آهن کانکریتی می‌‌باشند که از مزايای این پروژه‌ها، حدود 4007  خانواده مربوط به 21 روستا مستفید خواهند شد.

هم‌چنان برنامه‌ی هم‌بستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ( 934 ) قريه را در ولایت بلخ  تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته  2065  پروژه را در سکتورهای مختلف تکمیل و مورد استفاده قرار دهد.

از سوی هم این اداره گفته که بیش از  300 پروژه‌ی ديگر برنامه‌ی هم‌بستگی ملی در این ولایت تحت كار می‌باشند.