کميسيون انتخابات از سهم زنان در شوراهاى ولايتى، ٢٢ کرسى کاسته است

کميسيون مستقل انتخابات مى‌گويد، به نسبت ازدياد نفوس‌، کرسى‌هاى شورا‌هاى ولايتى  برخى از ولايت‌ها را افزايش داده‌ است. معلومات اين کميسيون نشان مى‌دهند که کابل، وردک، پکتيا، خوست، جوزجان، سرپل، قندهار و ازرگان از جمله‌ی ٣٤ ولايت کشور است  که از يک تا شش  کرسى به تعداد کرسى‌هاى شورا‌هاى  ولايتى آن‌ها افزوده شده است.

نور محمد نور، سخن‌گوى اين کميسيون  دیروز (٢٠ ميزان‌)  به آژانس خبرى پژواک گفت، در گذشته ٣٤ ولايت کشور داراى ٤١٨ کرسى شوراهاى ولايتى بود، اما در حال حاضر اين رقم به ٤٥٨ کرسى افزايش يافته است.

از سوىی هم ارقام ارائه شده توسط سخن‌گوى کميسيون مستقل انتخابات نشان مى‌دهد که اين کميسيون از سهم زنان در شوراهاى ولايتى کاسته است. زنان در حال حاضر در شوراهاى ولايتى ٣٤ ولايت کشور داراى ١٢٦ کرسى  مي‌باشند، اما تصميم جديد کميسيون انتخابات زنان را از ٢٢ کرسى محروم نموده و مردان را جا‌گزين آن‌ها  کرده است.

معلومات ارائه شده به پژواک هم‌چنان نشان مى‌دهد‌ که در بسيارى ولايت‌ها‌، از جمله‌ی کرسى‌هایی که به زنان مختص گرديده بود، يک کرسى آن‌ها به مردان انتقال يافته است. پژواک تلاش نموده تا دليل کاستن سهم زنان در کرسى‌هاى شورا‌هاى ولايتى را از کميسيون مستقل انتخابات‌ دريافت نمايد، اما موفق به برقرارى تماس با آن‌ها نشد. ارقام ذيل نشان دهنده‌ی تغيير در تعداد کرسى‌هاى شوراى‌هاى ولايتى مى‌باشد.

 1.   چهار کرسى  درشوراى ولايتى کابل بيش‌تر شده است‌. اين ولايت در گذشته با داشتن هشت  عضو زن و ٢١ مرد داراى ٢٩ کرسى بود که  فعلا به ٣٣ کرسى افزايش يافته است، که ٢٦ کرسى براى مردها و هفت کرسى براى زنان اختصاص يافته است.
  1. درشوراها‌‌ى ولايتى ميدان وردک، خوست، پکتيا، جوزجان  و سرپل شش‌–‌شش  کرسى افزايش يافته و به ١٥ کرسى رسيده است، که سه کرسى آن به زنان اختصاص يافته است.  اين در حالي است که شورا‌هاى ولايتى اين ولايت‌ها در گذشته ٩ کرسى داشتند که شش مرد و سه زن عضو آن بود.
  2. تعداد کرسى‌هاى شوراى ولايتى کندهار  با افزايش پنج کرسى  به ١٩ رسيده است که ١٥ ‌کرسى  براى مردها و چهار ديگر به زن‌ها  اختصاص يافته است. قندهار در گذشته داراى ١٤ کرسى بود که سه زن و ١١ مرد عضويت  آن را داشتند.
  3.  درشوراى ولايتى ارزگان فقط يک کرسى افزايش يافته است. دو زن و هفت مرد احراز کننده‌ی اين کرسى‌ها خواهند بود. در گذشته هشت کرسى داشت که براى دو زن و شش مرد اختصاص يافته بودند.

تعداد کرسى‌هاى ٢٦ ولايت ديگر، تغيير نکرده، اما از جمله‌ی کرسى‌هاىی که به زنان مختص گرديده بودند، زنان در هر‌يک از اين ولايت‌ها فقط از يک کرسى محروم گرديده‌اند و  به مردان انتقال يافته است.

اين ولايت‌ها عبارت‌اند از:

 1. شوراهاى ولايتى لغمان، لوگر، نورستان، پکتيکا و کاپيسا که ٩ کرسى دارند، هفت کرسى آن به مردان و دو کرسى آن به زنان اختصاص يافته است. سهم زنان در گذشته در اين ولايت‌ها سه کرسى بود.

به همين ترتيب ولايت‌هاى سمنگان، دايکندى، زابل، باميان، فراه، بادغيس، پنج‌شير و نيمروز‌  بدون تغيير هر‌يک داراى ٩ کرسى مى‌باشند. فعلا دو زن و هفت مرد و در گذشته سه زن و شش مرد عضو شوراى ولايتى  اين ولايت‌ها بودند.

 1. شوراهاى ولايتى ننگرهار، هرات، بلخ و غزنى داراى  ١٩ کرسى مي‌باشند که ٤ آن براى زنان و متباقى براى مردان اختصاص يافته است. اين ولايت‌ها در گذشته نيز ١٩ کرسى داشتند، اما تعداد اعضاى زن در هر‌يک آن پنج تن بود.
 2. شوراهاى ولايتى پروان، فارياب، هلمند، بدخشان، تخار، بغلان و کندز‌ مانند گذشته داراى ١٥ کرسى‌اند که در انتخابات سال آينده ١٢ مرد و سه  زن به آن دست مى‌يابند. در گذشته تعداد کرسى‌هاى زنان در اين ولايت‌ها به چهار تن مى‌رسيد.
 3. غور بدون تغيير باقى مانده است. شوراى ولايتى غور داراى ١٥ کرسى است که مانند گذشته به ١٢ مرد و سه زن اختصاص يافته است.
 4. شوراى ولايتى کنرها‌ داراى  ٩ کرسى  مي‌باشد که دو زن و هفت مرد آن را احراز مى‌کنند. در گذشته نيز چنين بود. «پژواک»