تطبیق 40 هزار پروژه در سرتاسر افغانستان؛ دست‌آورد وزارت احیا و انکشاف دهات در سه سالِ اخیر

اطلاعات روز: مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند این وزارت در سه سال حکومت وحدت ملی، 40 هزار پروژه به ارزش 916 ملیون دالر را در 34 ولایت افغانستان تطبیق کرده است که 11 ملیون روستانشین از آن مستفید شده‌اند.
دفتر مطبوعاتی وزارت احیا و انکشاف دهات با نشر خبرنامه‌یی گفته که بیش از 11 ملیون روستانشین، در 18 هزار و 699 روستای 381 ولسوالی 34 ولایت افغانستان، از این پروژه‌ها مستفید شده‌اند.
اکبر رسمتی سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات گفته: « با تطبیق پروژه‌های کاریابی برای صلح، ۱۳ میلیون روز کاری ایجاد و برای ۶۵۰ هزار باشنده‌ی روستایی،‌ کار موقت فراهم شد. هم‌چنان ۷ هزار و ۹۵۵ پروژه در بخش راه‌سازی تکمیل شده که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار روستانشین، پس از این مشکلی برای اتصال به مرکزهای صحی، خدمات اجتماعی و شهرها ندارند.»
وی افزوده که طی سه سال حکومت وحدت ملی، این وزارت توانسته برای نزدیک به سه ملیون روستانشین آب آشامیدنی صحی فراهم کند.
همچنین این وزارت برای نزدیک به چهار ملیون دهقان تاسیسات زیربنایی ایجاد کرده که باعث افزایش محصولات زراعتی و باغ‌داری دهقانان شده است.
آقای رستمی ساختمان‌سازی برای نزدیک به 500 مکتب، دو شفاخانه، 62 کلینیک و نیز ایجاد 39 مرکز آموزشی را از دیگر کارهای خوانده که طی سه سالِ حکومت وحدت ملی انجام شده است.
او افزوده که این وزارت در طول سه سال برای بیش از 45 هزار زن و مرد روستایی زمینه‌ی اشتغال پایدار در بخش‌های انکشاف صنایع روستایی فراهم کرده است.
سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات نیز گفته که این وزارت طی سه سال حکومت وحدت ملی، برخی از ادارات موازی را به ریاست‌های مرکزی ادغام کرده است تا از بروکراسی و فساد مالی جلوگیری شود.
در همین حال او گفته که ظرف سه سال گذشته در اثر ارزیابی دقیق قراردادهای انکشافی به منظور ایجاد شفافیت، این وزارت توانسته بیش از 1.8 ملیارد افغانی صرفه‌جویی کند.
سخنگوی این وزارت مدعی شده که وزارت احیا و انکشاف دهات افزون بر دیگر بخش‌ها، در بخش اطلاع‌رسانی و مصرف بودجه‌ی انکشافی در میان تمامی واحدهای بودجه‌یی دولت، «پیشتاز» است.