افتتاح نخستین کارخانه تولید سیروم افغانستان در هرات