پرداخت هزینه‌ی عروسی رییس امور زنان و رییس دفتر والی هرات به نیازمندان