تولد در جنگ، مرگ در انتحاری؛ «شش ساعت دور شفاخانه دویدم»