دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP/12032020/NCB

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری ماشین مسکه کشی برای ولایات پروان ، لوگر ، و کابل را  مطابق به مشخصات  ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری(www.mail.gov.af  (و ویب سایت اکبر(www.acbar.org) بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی 1399/09/22 ساعت 10:00 بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 1399/09/22 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (35,000.00) سی و پنج هزارافغانی  میباشد.


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطلاعیه تصمیم اعطای  قرارداد، اعمار شبکه آبیاری شولک  واقع قریه شولک پل علم ولایت لوگر را  با شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی ایوب ناصری  دارای جواز نمبــــر (D-38276) آدرس-  سرک عمومی کابل گردیز مارکیت شاروال منزل دوم مرکز ولایت لوگر، افغانستان به قیمت مجموعی (7,056,620.02) هفت میلیون پنجاه و شش هزارو شش صدو بیست اعشاریه صفر دو اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *