اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطلاعیه تصمیم اعطای  قرارداد، تهیه و خریداری بسته های نیمه تجارتی مرغداری برای ولایت لوگر را  با شرکت محترم خدمات زراعتی ،مالداری و باغداری گرین افغانستان  دارای جواز نمبر ( D-05-396) مشترک (JV) با شرکت مرغداری سیمرغ  دارای جواز نمبــــر (D-75089) آدرس-  وزیر محمد اکبر خان سرک 15 خانه نمبر 259 ناحیه 10  مرکز کابل  ، افغانستان به قیمت مجموعی (15,968,720.00) پانزده میلیون نوصدو شصت و هشت هزارو هفت صدو بیست  افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطلاعیه تصمیم اعطای  قرارداد، تهیه و خریداری بسته های نیمه تجارتی مرغداری برای ولایت پروان را  با شرکت محترم پروریش مرغداری اخوت بلال دارای جواز نمبــــر (D-02-593) آدرس-  مارکیت توره باز خان قسمت اول جلال آباد ، افغانستان به قیمت مجموعی (15,696,470.40) پانزده میلیون شش صدو نود و شش هزارو چهار صدو هفتاد اعشاریه چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که   برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و خریداری (50500)  قطعه چوچه مرغ  برای ولایت هرات را  با شرکت محترم خدمات زراعتی مالداری و باغداری  گرین افغانستان  دارای جواز نمبــــر (D-05-396) آدرس-  ولسوالی علی آباد کوچه قزاق ناحیه اول، ولایت کندز ، افغانستان به قیمت مجموعی (17,927,500.00) هفده میلیون نوصدو بیست وهفت هزارو پنجصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *