«اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، بازسازی ذخیره ‌آب کانال نل‌آب واقع قریه نل‌آب ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر را با شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی دارای جواز نمبر (D-35433) آدرس – مهتر لام، مرکز لغمان، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (14,706,450.50) چهارده‌میلیون و هفت‌صد و شش‌هزار و چهارصد و پنجاه اعشاریه پنجاه‌افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال‌مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


«اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، اعمار شبکه آبیاری جوی‌دهنه واقع قریه جوی‌دهنه مرکز ولسوالی بلخ ولایت بلخ را با شرکت محترم ساختمانی و تولید مواد ساختمانی نعیمی‌صافی جواز نمبــــر (D-3196-3) آدرس – سرک 4 عبدالحق‌مینه ناحیه سوم جلال‌آباد مرکز ننگرهار، افغانستان به قیمت مجموعی (13,990,618.15) سیزده‌میلیون و نه‌صد و نودهزار و شش‌صد و هجده اعشاریه پانزده‌افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال‌مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


«اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک شش قلم جنس همراه با خدمات ضمنی آن برای ساحه نمایشگاه محصولات زراعتی بادام باغ تحت داوطلبی باز داخلی با کد نمبر MAIL/PD/NCB/G-204/99 را به شرکت خدمات لوژستیکی آسایش‌روز دارای جواز نمبر (43474) به قیمت مجموعی مبلغ (1,023,157) (یک‌میلیون و بیست و سه‌هزار و یک‌صد و پنجاه و هفت‌افغانی) اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته‌سخی، جمال‌مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *