«اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد اعمار یک باب گدام به ظرفیت ۳ هزار تن با دو باب اطاق اداری و چاه سپتیک در ولایت زابل به شرکت ساختمانی داوری هلمند دارنده جواز نمبر (D-35156) واقع مارکت حاجی غلام‌نبی مرکز هلمند – لشکرگاه به قیمت مجموعی (۱۶,۲۹۴,۵۰۰) (شانزده‌میلیون و دوصد و نود و چهارهزار و پنج‌صد افغانی) اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعتْ آبیاری و مالداری واقع جمال‌مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


«اعلان مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/01052020/NCB

برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وخریداری تخم های بذری ،کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده علوفه جات به ولایات هرات ، ننگرهار ، بلخ ، لوگر ، پروان ، و بغلان را  مطابق به مشخصات  ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری(www.mail.gov.af  (و ویب سایت اکبر(www.acbar.org) بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (200,000.00) دوصد هزارافغانی  میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *