کمیسیون انتخابات

فیصله‌های اخیر کابینه‌ی سرپرست طالبان؛ تشکیلات دو وزارت و دو کمیسیون مستقل لغو شد

کابینه‌ی سرپرست گروه طالبان در نشست اخیرش بر لغو و ابقای شماری از ادارات، وزارت‌ها و کمیسیون‌ها فیصله کرده است. این نشست به ریاست محمدحسن آخوند، نخست‌وزیر سرپرست طالبان برگزار شده است.

براساس یک نسخه از فیصله‌ی این نشست کابینه‌ی طالبان که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته است، وزارت‌های دولت در امور صلح و امور پارلمانی از ساختار کابینه حذف شده است.

طبق این فیصله، کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز لغو، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر با «اصلاح نام آن» ابقا شده است.

کابینه‌ی سرپرست طالبان به ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرده است تا در همکاری با وزارت مالیه و دیگر ادارات ذی‌ربط، در رابطه به تعیین سرنوشت کارمندان ادارات و کمیسیون‌های یادشده، پرداخت معاشات باقی‌مانده‌ی آن‌ها و همچنین تثبیت و انتقال دارایی‌های منقول و غیرمنقول ادارات طی یک ماه آینده اقدام کنند.

فیصله‌های نشست کابینه‌ی سرپرست طالبان در مورد ابقا و لغو ادارات دولتی و کمیسیون‌های مستقل

نشست کابینه‌ی سرپرست طالبان تشکیل ضروری برای حفظ و مراقبت دارالانشاهای مجلس نمایندگان و مجلس سنا را نیز ابقا کرده و به ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرده است تا در همکاری با ارگان‌های ذی‌ربط تشکیل یادشده را طی دو هفته تثبیت و عملی کنند.

به ریاست عمومی اداره امور همچنین وظیفه سپرده شده است تا در همکاری با ادارات ذی‌ربط، طرح اصلاح نام کمیسیون مستقل حقوق بشر را ترتیب و برای تصویب به جلسه‌ی بعدی کابینه ارایه کنند.

در ادامه‌ی فیصله‌های نشست کابینه‌ی سرپرست طالبان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ابقا و اداره انکشاف زون پایتخت در سطح معینیت به وزارت شهرسازی ادغام شده است.