عکس: ارسالی به اطلاعات روز

طالبان در کابل شماری از نمایندگی‌های آموزشگاه مسلم را بسته کرده‌اند

آموزشگاه زبان انگلیسی مسلم تأیید می‌کند که طالبان نمایندگی‌های این آموزشگاه را در خیرخانه و مکرویان کابل بسته کرده‌اند.

یک مسئول آموزشگاه مسلم به روزنامه اطلاعات روز گفت که نمایندگی‌های این آموزشگاه روز پنج‌شنبه (۲۰ اسد) بسته شده‌اند.

او گفت که طالبان این دو نمایندگی را به‌دلیل نداشتن آموزگار زن مسدود کرده‌اند.

با این حال، این مسئول آموزشگاه مسلم گفت که همواره سعی کرده‌اند تا دستورالعمل‌های طالبان را رعایت کنند، اما با توجه به شرایط، موفق به استخدام آموزگار زن در این دو نمایندگی نشده‌اند.

او تاکید کرد که بارها اعلان استخدام آموزگار زن منتشر کرده‌اند، اما فردی که با معیارهای مسلم عیار باشد، پیدا نشده است.

با این حال، او گفت که رهبری آموزشگاه مسلم با طالبان برای یافتن راه‌حل در این زمینه صحبت می‌کنند.

مسئولان طالبان تاکنون در این زمینه چیزی نگفته‌اند.

این گروه پس از تسلط خود بر افغانستان، مکاتب متوسطه و لیسه را به‌روی دختران بسته کرده‌اند؛ اما دانشگاه‌ها با تفکیک جنسیتی فعال هستند.

در حال حاضر سه روز هفته دختران دانشگاه می‌روند و سه روز دیگر پسران.