طالبان کمک نقدی یونیسف به استادان را از معاش آنان کسر می‌کنند

وزارت مالیه‌ی طالبان کمک نقدی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) به استادان مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ۳۴ ولایت را از معاش این استادان کسر می‌کند.

یکی از این استادان می‌گوید که یونیسف برای آنان ۲۰۰ دالر کمک کرده بود.

به‌گفته‌ی این استاد، اکنون وزارت مالیه‌ی طالبان می‌خواهد این مقدار پول را از معاشات ماه‌های دلو و حوت استادان کسر کنند.

در نامه‌ای که از آدرس اداره‌ی تعلیمات تخنیکی و مسلکی که تحت مدیریت طالبان است، عنوانی آمریت‌های ولایتی این اداره صادر شده نیز گفته شده که مطابق دستور وزارت مالیه، کمک یونیسف را از معاش ماه‌های دلو و حوت استادان وضع کنند. گفته شده که یونیسف در ماه قوس برای استادان مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی ۲۰۰ دالر، معادل ۱۸ هزار افغانی کمک کرده بود.

این اداره در نخست خواستار وضاحت شده، اما وزارت مالیه‌ی طالبان در پاسخ بر تطبیق مکتوب خود تأکید کرده و گفته است که مجرای معاش از دو مرجع ممکن نیست.

این در حالی است که استادان می‌گویند پول یونیسف معاش نه، بلکه کمک نقدی بوده است.

یکی از استادان به روزنامه اطلاعات روز گفت وقتی که خود طالبان نمی‌توانند به استادان کمک کنند، کمک «یهود و نصارا» را به عوض معاش آنان مجرا نکنند.

یونیسف برای آموزگاران مکاتب مربوط به وزارت معارف نیز کمک‌ نقدی کرده است. روشن نیست که آیا معاش آنان نیز کسر شده یا خیر.