از شوک برقی تا تجاوز جنسی؛ روایتی از زندان‌های طالبان در بلخ

اطلاعات روز با شش نفر که تجربه‌ی زندانی شدن توسط طالبان را دارند، مصاحبه کرده است. این افراد مدعی اند که انواع مختلف شکنجه را در زندان تجربه کرده‌اند، از جمله شوک برقی، تجاوز جنسی و بستن سنگ به آلت‌تناسی زندانیان.