عکس: Jim Huylebroek/The New York Times

اعزاز خودی و اعدام دیگری؛ رفتار دوگانه‌ی دادگاه طالبان با متهمان

عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان می‌گوید که دادگاه‌های این گروه، تاکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار حکم آوارکردن دیوار بر محکومان را صادر کرده‌اند.