تعیینات تازه در وزارت مالیه طالبان؛ محمد ناصر آخوند سرپرست این وزارت شد

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان محمد ناصر آخوند را به‌عنوان سرپرست وزارت مالیه این گروه گماشته است. او پیش از این، معین عواید و گمرکات این وزارت بود.

رهبر طالبان همچنین عبدالقاهر ادریس را به‌حیث معین عواید و گمرکات و عبدالقدیر احمد را به‌عنوان معین امور مالی وزارت مالیه این گروه تعیین کرده است.

هر سه نفر تازه‌گماشته‌شده، اعضای طالبان هستند. عبدالقاهر ادریس پیش از این به‌عنوان معین انرژیِ وزارت انرژی و آب و عبد القدیر احمد، به‌عنوان معاون بانک مرکزی کار می‌کردند.

پس از روی‌کارآمدن طالبان، هدایت‌الله بدری، سرپرست وزارت مالیه این گروه گماشته شده بود. در ماه حمل گزارش شد که او استعفا داده است. طالبان بدون تأیید یا رد استعفای بدری، او را به‌عنوان سرپرست بانک مرکزی تعیین کردند.

ادعا می‌شد که دلیل استعفای بدری درخواست پول به‌طور «نامناسب و‌ مستقیم» از آدرس هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و نزدیکانش از وزارت مالیه بوده است.

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی ادعا کرده بود که طی یک سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد افغانی به درخواست هبت‌الله آخوندزاده از وزارت مالیه خارج شده است.