دختر جوانی که هنر و سرنوشت او به تاریکی کشانیده شده است

زحل(مستعار) هنرمندی است که با خلق آثار نقاشی به وضعیت موجود در افغانستان اعتراض می‌کند. او می‌گوید هنرش در حاکمیت طالبان از رنگارنگی به سمت تاریکی و سیاهی رفته است و جایگاه هنر در حال حاضر وضعیت شکننده‌ای دارد.