ملا برادر براى مذاکره باطالبان به پشاور انتقال داده شد

ملا برادر براى مذاکره باطالبان به پشاور انتقال داده شد

ملا برادر، يک مقام آزاد شده‌ی طالبان از زندان پاکستان به خاطر مذاکره با طالبان به پشاور انتقال داده شد. ملاعبدالغنى برادر، معاون ملا عمر، رهبر طالبان به اساس درخواست و تلاش حکومت افغانستان ماه گذشته  پس از سه سال از زندان پاکستان آزاد شد.

وی پس از رهايى از زندان به شهر کراچى پاکستان منتقل گرديد؛ اما فعلا برخى از رسانه‌هاى پاکستان گزارش مي‌دهد که ملا برادر به خاطر مذاکره با طالبان به پشاور انتقال گرديده است. ا‌کسپريس، يک رسانه‌ی پاکستانى دیروز، ١٢ميزان خبر داد که ملا برادر در يک محل مصئون در شهر پشاور مي‌باشد و با طالبان افغانى تماس گرفته است.

 منبع افزود که ملا برادر مسئوليت اين گفت‌وگو را به عهده دارد؛ اما تاکنون مشخص نشده که ملا برادر با چه کسانی ارتباط گرفته است. منابع استخباراتى هم انتقال ملا برادر و تماس وى را با طالبان افغانى تأييد مي‌کنند؛ اما نگفته‌اند که وی به خاطر گفت‌وگو به افغانستان مي‌رود يا خير؟ «پژواک»