موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان